Κόκκινος, Γιώργος, 1960-

Η φασίζουσα ιδεολογία στην Ελλάδα : η περίπτωση του περιοδικού "Νέον κράτος", 1937-1941 / Γιώργος Κόκκινος. - Αθήνα : Παπαζήσης, [1990?] - 98 σ. ; 21 εκ.

Αναθεώρηση της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα -- Σορβόνη, 1994.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

90185398


Neon kratos--History.
Νέον κράτος--Ιστορία.


Fascism--History.--Greece
Φασισμός--Ιστορία.--Ελλάδα

JC481 / .K54 1990
European Union Digital Greece ESPA Default