Τσουδερού, Βιργινία.

Με πυξίδα την Ευρώπη : πολιτικές αναζητήσεις / Βιργινία Τσουδερού. - Αθήνα : Παπαζήσης, [χ.χ]. - 311 σ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει ομιλίες και άρθρα.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9600207798


European Economic Community--Greece.
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα--Ελλάδα.


Representative government and representation--Greece.
Αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση και αντιπροσώπευση--Ελλάδα.
Human rights--Europe
Ανθρώπινα δικαιώματα--Ευρώπη.


Greece--Foreign relations--Balkan Peninsula.
Balkan Peninsula--Foreign relations--Greece.
Greece--Foreign relations--1974-
Balkan Peninsula--Foreign relations--20th century.
Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις--Βαλκανική Χερσόνησος.
Βαλκανική Χερσόνησος--Εξωτερικές σχέσεις--Ελλάδα.
Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις--1974-
Βαλκανική Χερσόνησος--Εξωτερικές σχέσεις--20ός αιώνας.

JN5062 / .T75
European Union Digital Greece ESPA Default