Αλυγιζάκης, Αντώνιος Ε.

Λέοντος του Σοφού ανέκδοτος παρακλητικός κανόνας στο Δεσπότη Χριστό / Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη. - Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1991. - 91 σ. : πιν., πανομ. ; 25 εκ.

Περίληψη στα Αγγλικά.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Church music--Orthodox Eastern Church
Music, Byzantine
Εκκλησιαστική μουσική--Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
Μουσική, Βυζαντινή.

BX375 / .A49 1991
European Union Digital Greece ESPA Default