Η εικόνα του "άλλου"/γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών : πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 16-18 Οκτωβρίου 1998 / επιμέλεια Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης, Α. Σιπητάνου. - Αθήνα : Τυπωθήτω, 2000. - 406 σ. ; 24 εκ.

9608041376


Textbooks--Balkan Peninsula--Congresses.
Διδακτικά βιβλία--Βαλκανική Χερσόνησος--Συνέδρια.
Nationalism and education--Balkan Peninsula--Congresses.
Εθνικισμός και εκπαίδευση--Βαλκανική Χερσόνησος--Συνέδρια.

LB3048.B3 / E356 2000
European Union Digital Greece ESPA Default