Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω

Πολιτική συμπεριφορά / Μ. Παντελίδου Μαλούτα. - Αθήνα : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1993. - 107 σ. : εικ. : 21 εκ.

9602320656


Political sociology
Political participation
Political psychology
Πολιτική κοινωνιολογία.
Πολιτική συμμετοχή.
Πολιτική ψυχολογία.
European Union Digital Greece ESPA Default