Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.

Η κατανομή του εθνικού εισοδήματος εις την Ελλάδα (1951-1971) / Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη. - Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1977. - [19] σ. : εικ. ; 24 εκ.

Η καταλογράφηση έγινε από το εξώφυλλο. Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, τ. ΙΖ' "Χάρισμα εις Δημήτριον Ι. Δελιβάνη" του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Income distribution--Greece.
Εισοδήματος διανομή--Ελλάδα.
National income--Greece.
Εθνικό εισόδημα--Ελλάδα.

HC300.I5 / N447 1977
European Union Digital Greece ESPA Default