Σέργη, Λένια.

Δημιουργική μουσική αγωγή για τα παιδιά μας / Δημιουργική μουσική αγωγή Λένιας Σέργη. - Αθήνα : Gutenberg, 1982 - 147 σ. : εικ., μουσική ; 25 εκ. - Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg) .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Απευθύνεται σε δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

9600100993


Music--Instruction and study--Juvenile
Music in education
Μουσική--Διδασκαλία και μελέτη--Νεανική.
Μουσική στην εκπαίδευση.

MT1 / .S4 1998
European Union Digital Greece ESPA Default