Δοδοντσάκης, Γιώργος Στ.

Κοινή πορεία στην εκπαίδευση : μια άλλη στρατηγική : θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση / Γιώργος Στ. Δοδοντσάκης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Χρήστος Ε. Δαρδανός, 2001. - 329 σ. : πίν. ; 24 εκ. - Βιβλία για την εκπαίδευση . - Βιβλία για την εκπαίδευση (Εκδόσεις Χρήστος Ε. Δαρδανός). .

"Η παρούσα εργασία είναι επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής διατριβής που κατατέθηκε στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ... "--πρόλογος.

9603800961


Education--Parent participation--Greece.
Εκπαίδευση--Γονική συμμετοχή--Ελλάδα.
Parent-teacher relationships--Greece.
Γονέα-Δασκάλου, Σχέσεις--Ελλάδα.

LB1048.5 / .D639 2001
European Union Digital Greece ESPA Default