Βουϊδάσκης, Βασίλειος Κ.

Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας : ιστορικο-κοινωνιολογική προσέγγιση / Βασίλειος Β. Βουϊδάσκης. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2001. - 366 σ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [315]-340) και ευρετήρια.

9600214832

2002453043


Freedom of speech--History.
Ελευθερία του λόγου--Ιστορία.
Freedom of the press--History.
Ελευθερία του τύπου--Ιστορία.
Freedom of speech--History.--Greece
Ελευθερία του λόγου--Ιστορία.--Ελλάδα
Freedom of the press--History.--Greece
Ελευθερία του τύπου--Ιστορία.--Ελλάδα

JC591 / .V68 2001
European Union Digital Greece ESPA Default