260 δημώδη ελληνικά άσματα : από του στόματος του ελληνικού λαού της Μικράς Ασίας, Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας, Ελλάδος, Κρήτης, νήσων του Αιγαίου, Κύπρου και των παραλίων της Προποντίδος / Διακόσια και εξήκοντα δημώδη ελληνικά άσματα Δημώδη ελληνικά άσματα συλλεγέντα και παρασημανθέντα (1888-1904) υπό Γεωργίου Δ. Παχτικού. - Αθήνα : Βιβλιοπωλείο Δ. Ν. Καραβία, 1992- - τ. με μουσική : εικ. ; 25 εκ. - Βιβλιοθήκη Μαρασλή Βιβλιοθήκη ιστορικών μελετών ; 251 .

Ευρωπαϊκή σημειογραφία. 14 τραγούδια παρουσιάζονται εναρμονισμένα από τον Παχτίκο είτε για τετράφωνη ανδρική χορωδία, είτε για 1 έως 3 φωνές με συνοδεία πιάνου, είτε για μικτή πεντάφωνη χορωδία (ένα)

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές κι ευρετήριο.9602580305


Folk music--Greece.
Folk songs, Greek (Modern)--Greece.
Παραδοσιακή μουσική--Ελλάδα.
Παραδοσιακά τραγούδια, Ελληνικά (Νέα)--Ελλάδα.

M1714 / .P3 1992
European Union Digital Greece ESPA Default