Τα ελληνικά νοικοκυριά : εκτιμήσεις για το 2002 και προσδοκίες για το 2003. - [Αθήνα] : ICAP, 2003. - 15 σ. : εικ. ; 30 εκ.

"Οκτώβριος 2003"

1108-5436


Cost and standard of living--Greece.
Κόστος και επίπεδο ζωής--Ελλάδα.
Households--Economic aspects--Mathematical models.
Home economics--Mathematical models


Greece--Economic conditions--Statistics.
Ελλάδα--Οικονομικές συνθήκες--Στατιστικά.

HB820 Φ. / .E444 2003
European Union Digital Greece ESPA Default