Μπίθας, Κωνσταντίνος Π.

Οικονομική θεώρηση περιβαλλοντικής προστασίας / Κωνσταντίνος Π. Μπίθας. - 1η έκδ. - Αθήνα : Τυπωθήτω, 2003. - 223 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 219-223) και ευρετήριο.

9604020633


Environmental protection--Economic aspects
Περιβαλλοντική προστασία--Οικονομική θεώρηση.
Environmental economics
Περιβαλλοντική οικονομική.

HC79.E5 / B584 2003
European Union Digital Greece ESPA Default