Στράτου, Αλεξάνδρα.

Ιστορία ρωμαϊκή και βυζαντινή : Β΄ γυμνασίου / Αλεξάνδρα Στράτου. - Αθήνα : Σαββάλας, c2003. - 255 σ. ; 24 εκ.

"Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί βοήθημα για το μάθημα Ιστορία ρωμαϊκή και βυζαντινή, που διδάσκεται στη Β΄τάξη του γυμνασίου."--Πρόλογος.

9604230395


Rome--History--Empire, 30 B.C.-476 A.D.--Examinations, questions, etc.
Ρώμη--Ιστορία--Αυτοκρατορία, 30 π.Χ.-476 μ.Χ.--Εξετάσεις, ερωτήσεις, κ.λπ.
Byzantine Empire--History--Examinations, questions, etc.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία--Ιστορία--Εξετάσεις, ερωτήσεις, κ.λπ.

DG270 / .S775 2003
European Union Digital Greece ESPA Default