Πριήνη. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2000. - 219 σ. : εικ., σχέδ. ; 24 x 30 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 211-219).

9607957067

2001410778


Architecture, Greek--Turkey--Priene (Extinct city)
Αρχιτεκτονική, Ελληνική--Τουρκία--Πριήνη (Αρχαία πόλη)
Architecture--Turkey--Priene (Extinct city)
Αρχιτεκτονική--Τουρκία--Πριήνη (Αρχαία πόλη)


Priene (Extinct city)
Πριήνη (Αρχαία πόλη)

NA285.P7 / P75 2000
European Union Digital Greece ESPA Default