Πολιτική ψυχολογία : προβλήματα και προοπτικές / επιμέλεια Διομήδης Μαρκουλής, Μαρία Δικαίου. - 1η έκδ. - Αθήνα : Τυπωθήτω, 2005. - 446 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9604022091


Political psychology
Πολιτική ψυχολογία.

JA74.5 / .P655 2005
European Union Digital Greece ESPA Default