Στεφάνου, Δημήτρης.

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα : βασικές καινοτομίες στη δομή και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Δημήτρης Στεφάνου, Γιώργος Πετρουλάκης. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2005. - 171, [2] ; 21 εκ. - Διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική .

9600218412


European Union--Constitution.
Ευρωπαϊκή Ένωση--Σύνταγμα.


Treaty Establishing a Constitution for Europe (2004)
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (2004)


Constitutions--European Union countries.
Συντάγματα--Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.

KJE4443.32004 / .S74 2005
European Union Digital Greece ESPA Default