Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.

Η διαμόρφωσις του κόστους συναρτήσει του βαθμού δροστηριότητος εις τας βιομηχανικάς επιχειρήσεις / Μάριου Κ. Μεϊμάρογλου. - 3η έκδ. - Αθήναι : Βίκτωρ Παπαζήσης, 1966. - 32, [2] σ.
European Union Digital Greece ESPA Default