Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.

Η κατανάλωσις εις την Ελλάδα ως συνολικόν οικονομικόν μέγεθος : συγκριτική επισκόπησις, βάσει επισήμων στατιστικών δεδομένων / Κλαύδιου Β. Μπανταλούκα. - Αθήναι : Αργ. Παπαζήσης, 1958. - 46 σ. : εικ. ; 25 εκ.

64043025


Consumption (Economics)--Greece.
Cost and standard of living--Greece.
Κατανάλωση (Οικονομική)--Ελλάδα.
Κόστος και επίπεδο ζωής--Ελλάδα.

HB801 / .M695
European Union Digital Greece ESPA Default