Πουλόπουλος, Στυλιανός Κ.

Η παγκόσμιος οικονομία μεταξύ των δύο πολέμων : συμβολή εις την εφαρμογήν της θεωρίας των οικονομικών διακυμάνσεων / Στυλιανού Κ. Πουλόπουλου. - Αθήναι : Επιθεώρησις Ελληνικής Οικονομίας, 1952. - 126 σ. : εικ. ; 22 εκ.

ltf91008830


Business cycles
International economic relations
Οικονομικοί κύκλοι.
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις.

4HC 260
European Union Digital Greece ESPA Default