Μάρδας, Γεώργιος Δημ.

Διοικητική-οικονομική-κοινωνική οργανισμών και επιχειρήσεων : δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, κοινωνική πολιτική και θεσμικό πλαίσιο φορέων / Γεώργιος Δημ. Μάρδας, Ευθύμιος Ι. Βαλκάνος. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2007. - 246 σ. : εικ. ; 24 εκ.

"Με την επιστημονική συνεργασία και την ιδιαίτερη σχετική συμβολή του Δημητρίου-Ευαγγέλου Μάρδα, κυρίως, στα κεφάλαια του θεσμικού πλαισίου των οργανισμών."

9789600221039


Public administration--Greece.
Δημόσια διοίκηση--Ελλάδα.
Social policy
Κοινωνική πολιτική.
Industrial management
Βιομηχανικό μάνατζμεντ.


Greece--Social policy.
Ελλάδα--Κοινωνική πολιτική.

HN650.5.A8 / M37 2007
European Union Digital Greece ESPA Default