Λέκκου, Παντελής Κ.

Ο από Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης Αλεξανδρείας Σωφρόνιος Δ' και η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρείας, 1870-1899 : συμβολή στην ιστορία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και στις σχέσεις Κωνσταντινουπόλεως-Αλεξανδρείας κατά τον 19ο αιώνα / Πατριάρχης Αλεξανδρείας Σωφρόνιος Δ' Παντελής Κ. Λέκκου. - Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 2006. - 139 σ. ; 21 εκ.


Σωφρόνιος Δ', Πατριάρχης Αλεξανδρείας, πέθ. 1899.


Alexandria (Orthodox patriarchate)--History--19th century.
Αλεξάνδρεια (Ορθόδοξο Πατριαρχείο)--Ιστορία--19ος αιώνας.


Patriarchs and patriarchate--Egypt--Alexandria--Biography.
Πατριάρχες και Πατριαρχείο--Αίγυπτος--Αλεξάνδρεια--Βιογραφία.

BX395.S664 / L455 2006
European Union Digital Greece ESPA Default