Δουκάκης, Βασίλης Α.

Εθνικό εισόδημα και αναπαραγωγή / Βασίλης Α. Δουκάκης. - Αθήνα : Gutenberg, 1989. - 212 σ. : εικ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


National income--Greece.
Εθνικό εισόδημα--Ελλάδα.

HC300.I5 / D68 1989

339.3 ΔΟΥ
European Union Digital Greece ESPA Default