Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας / επιμέλεια έκδοσης, Α. Λεγάκις, Π. Μαραγκού. - Αθήνα : Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, 2009. - 525 σ. : χάρτες ; 29 εκ.

9789608529885


Endangered species--Greece.
Απειλούμενα είδη--Ελλάδα.
Rare animals--Greece.
Σπάνια ζώα--Ελλάδα.

QL84.4.G8 / K655 2009
European Union Digital Greece ESPA Default