Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα.

Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης / Όλγα Γιώτη-Παπαδάκη. - 2η έκδ., αναθ. - Αθήνα : Κριτική, 2010. - 366 σ. ; 24 εκ.

9789602187180


European Union
Ευρωπαϊκή Ένωση.


European federation
Ευρωπαϊκή ομοσπονδία.
Regional disparities--European Union countries.
Περιφερειακές ανισότητες--Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.

JN15 / .G56 2010
European Union Digital Greece ESPA Default