Λαογραφία και ανθρωπολογία : μια συμβολή στον διάλογο / επιμέλεια Βασίλης Νιτσιάκος, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος. - Αθήνα : Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2018. - 361 σ. ; 24 εκ.

9789600807738


Folklore--Greece
Λαογραφία--Ελλάδα.
Anthropology
Ανθρωπολογία.

GR170 / .L36 2018
European Union Digital Greece ESPA Default